Door op 12 november 2013

Algemene beschouwingen 2013 / begroting 2014

Voor ons ligt alweer de laatste begroting van deze raadsperiode. Bij zo’n laatste begroting willen wij ook even terugkijken op die periode. Bij de Kadernota eerder dit jaar hebben wij met u een stuk uit ons verkiezingsprogramma 2010 gedeeld. Wees gerust, dat gaan wij niet weer doen. Maar de opdracht voor deze fractie was helder; lever je bijdrage aan het bestuur van de gemeente met respect voor mens en natuur. Respect in die zin dat verschillen mogen bestaan, dat ieder er toe doet en zich gehoord moet weten, maar dat je van mening mag en kunt verschillen en dat ook, naast de ratio, gevoelens in de samenleving mogen meewegen bij beslissingen.

Zo heeft u ons nadrukkelijk aandacht horen vragen voor de positie van onze ambtenaren bij de oprichting van BBOOR (Bedrijf Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte); van ambtenaar naar bedrijfsleven is tenslotte een hele stap. Zo vinden wij initiatieven van ‘onderop’ zoals High Port Eefde fantastisch en waren wij bij de aanbesteding voor huishoudelijke hulp tegen de zogenaamde alfahulpconstructie, omdat werknemers gewoon met behoorlijke arbeidsvoorwaarden in dienst moeten zijn bij een zorgaanbieder. Hebben we gestemd voor de aankoop en het in ontwikkeling nemen van bedrijventerrein Diekink. Omdat werk niet alleen inkomen verschaft, maar ook bijdraagt aan eigenwaarde, sociale contacten en het houdt mensen betrokken bij de samenleving. Vinden wij de – hopelijk straks – meanderende Berkel bij Almen een prachtig project en mogen, wat ons betreft, gevoelens van de bevolking best gewaardeerd worden met het openhouden van een loket in Gorssel.

We namen besluiten die bijdragen aan de inclusieve samenleving, voor de PvdA een van de belangrijkste speerpunten: streven naar een samenleving waaraan iedereen naar vermogen mee kan doen, waar iedereen voor wie die deelname niet vanzelfsprekend is, kan rekenen op ondersteuning in welke vorm dan ook. Het moet nog beter maar we zijn trots op de VVE programma’s die we aanbieden aan de allerjongste inwoners met taalachterstand en op de  jongerencoaches die jongeren bereiken die zonder startkwalificatie thuis zitten, we hebben bereikt dat mensen beter gebruik maken van het armoede en minimabeleid; dat laaggeletterdheid bestreden wordt; we hebben, samen met maatschappelijke partners, een steeds beter systeem dat ouderen voor wie de vitaliteit afneemt ondersteunt, maar bovenal zijn we er elke keer weer van onder de indruk dat zo ontzettend veel vrijwilligers hun steentje bijdragen.

De begroting van 2014 is sluitend (heeft zelfs een klein overschot). Een compliment dus voor ons college en aan alle ambtenaren die hieraan hun steentje hebben bijgedragen. De fractie van de PvdA heeft veel van de door haar gemaakte opmerkingen bij de Kadernota teruggevonden in de begroting, we wachten even met de aanschaf van nieuwe lantarenpalen, stellen we de uitvoering nota Mobiliteit twee jaar uit en het opnemen van 400.000 euro in de begroting van 2014 voor saldo op de resultatenrekening.

Hier en daar zijn er wat financiële noodgrepen toegepast. Dat er geen inflatiecorrectie wordt toegevoegd aan de algemene reserve, daar hebben we nog het minst moeite mee. Maar dat dit ook niet bij de bestemmingsreserve wordt gedaan, vinden wij minder gelukkig. Voor 2014 gaan we akkoord, maar wat de PvdA betreft zou dit ook volgend jaar opnieuw aan de orde moeten komen bij de herijking van de voorzieningen en bestemmingsreserves.

Voor 2015 en 2016 moeten financiële gaten van respectievelijk 1,3 en 2,6 miljoen worden gedicht. Dat gaat niet zomaar en daarvoor zal in de nieuwe raadsperiode een vervolg gegeven moeten worden aan de kerntakendiscussie. Daarbij zal de PvdA altijd kiezen voor, om het maar eens populair te zeggen, mens boven stenen, asfalt of lantarenpalen. De gemeenten krijgen veel op hun bordje de komende tijd.  We houden ons hart vast voor de gevolgen voor de uitvoering van de Participatiewet, de wet op de Jeugdzorg en AWBZ taken die naar de nieuwe Wmo gaan. Mensen met een zorgzwaarte pakket van 1 t/m 4 worden door het landelijk beleid al min of meer losgelaten. De gemeenten moeten daarvoor in de WMO vele nieuwe mensen met een beperking opvangen. Dit heeft grote gevolgen voor onze gemeente. Daarnaast leven er in de verschillende kernen wensen en ideeën om de leefbaarheid op peil te houden o.a. door accommodaties in stand te houden. Minder geld maar wel meer werk. Om dit op een goede manier vorm te geven verandert er al veel in de gemeentelijke organisatie. Mensen zijn bereid mee te veranderen, maar wij hebben wel zorgen over hoeveel we van ze mogen vragen. Deze raad is het niet gelukt dit jaar de kerntakendiscussie af te ronden, het zou logisch zijn de taakstellende bezuiniging op personeel met een jaar op te schorten. Daarnaast moeten we met elkaar beter worden in processen van onderop; overheidsparticipatie wordt dit ook wel genoemd. Als we bijvoorbeeld het plan rond sportpark ‘de Elze’ nemen. Een enthousiaste groep bewoners en een aantal sportverenigingen die in mei vorig jaar een energiek plan presenteerden maar lang moeten wachten op duidelijk.  We veroorzaken nogal eens een energielek omdat onze regelgeving en interne termijnen niet altijd aansluiten bij initiatieven vanuit de samenleving. Die maatschappelijke energie moeten we weten vast te houden.

Afsluitend voorzitter, van de PvdA mag Lochem, ook in de toekomst, verwachten dat wij ons met hoofd en hart inzetten voor de gemeente.

Namens de fractie,

Marian Beuke, fractievoorzitter