Door Jos Israel op 22 september 2014

Bestemmingsplan Sluiskolk Eefde gemeenteraad 22 september 2014

De eerste keer dat wij in deze raad met elkaar spraken over het bestemmingsplan tweede sluiskolk Eefde was de PvdA al heel duidelijk.

– Wij vinden een tweede sluiskolk belangrijk voor economie en werkgelegenheid.

– En wij willen een snelle realisatie.

Maar wij vonden ook het bestemmingsplan planologisch niet goed. Immers

– Door voor locatie Noord te kiezen verschuift hinder/overlast richting het dorp Eefde;

– verschuift de onveiligheid richting dorp en school;

– wordt de stijgingshoek van de Kapperallee te groot, voor fietsers, maar ook voor omwonenden;

– en last but not least, verdwijnt de groene buffer tussen sluiscomplex en Eefde.

Ook al is de locatiekeuze op grond van dit bestemmingsplan strikt formeel niet aan de raad. De voorkeur van de PvdA was Midden Noord, Een plek die als beste in de MER naar voren komt en die de steun heeft van het dorp Eefde. De meest duurzame variant. Een voorkeur waarin de PvdA Lochem landelijk gesteund werd door haar tweede Kamerfractie. Een Kamerfractie die middels vragen en moties de minister tot heroverweging heeft aangespoord.

Deze raad heeft unaniem de minister verzocht te heroverwegen. En helaas moeten wij constateren dat de minister dit niet oprecht heeft willen doen. Wij hebben de houding van RWS ervaren als ”wij leggen het u nog een keer uit”. Een houding die geen recht doet aan de vraag van de raad en betrokken burgers in Eefde. Burgers die actief willen mee denken in goede oplossingen. Wat hier gebeurt, past niet in een samenleving anno 2014 die burgers juist aanspoort tot participatie.

In de tussentijd zijn wij de laatste maanden keer op keer verrast door nieuwe onthullingen. Ik neem u mee:

– Een rapport dat niet bestond is er plotseling wel. In het oude pompgebouw blijkt wel ruimte te zijn voor voldoende pompcapaciteit.

– De vereiste pompcapaciteit op basis van het Waterakkoord blijkt veel lager dan door RWS gemeld.

– Het toch wel dubieuze beeld dat RWS schetste inzake het standpunt van de dorpsraad Eefde.

– En door een wisseling in procedurele aanpak bleek de bevolking in Eefde door RWS in een keer buiten spel gezet te zijn en is ten onterechte een beeld geschetst dat Eefde oorspronkelijk voor locatie Noord zou zijn geweest.

En er staan nog veel vragen open. Ik noem er een paar. Hergebruik van het bedieningsgebouw, de constructie technische bruikbaarheid van het oude pompgebouw. Benodigde grondverzet en bijbehorende kosten, etc, etc. Het college heeft de minister via RWS gevraagd de constructie technische mogelijkheden voor hergebruik van het oude pompgebouw middels een soort quick scan te onderzoeken en voor vandaag te berichten. Vandaag hebben wij het antwoord van de minister op de vraag van B&W ontvangen. I.p.v. de gevraagde quick-scan ontvangen wij een onduidelijk verhaal, met als conclusie wij willen de scan niet uitvoeren.

Wij maken ons grote zorgen om kostbare tijd die verloren gaat met dit plan. In tegenstelling tot het college zijn wij niet optimistisch dat dit plan de toets der kritiek bij de Raad van State kan doorstaan. Ook kostbare tijd van onze ambtenaren gaat verloren. En mocht dit plan het uiteindelijk wel halen, dan zijn er nog de roeken en onteigeningsprocedures die dit proces gaan vertragen en wellicht gaan stoppen.

Concluderend,

De PvdA is er van overtuigd dat het kostenververschil Noord – Midden Noord overbrugbaar is.

De PvdA is er van overtuigd dat het voorliggende plan planologisch slecht is.

De PvdA is er van overtuigd dat Noord grote procedure risico’s met zich mee brengt en dat dit ten koste zal gaan van een snelle realisatie

De PvdA is er van overtuigd dat dat dit plan geen recht doet aan de burgerparticipatie anno 2014

Kortom voor dit besluit stemmen zal ons doel, groei economie en werkgelegenheid middels snelle realisatie tweede sluiskolk, in gevaar brengen.

 

Jos Israel

Jos Israel

Mijn naam is Jos Israel, ik ben 50 jaar, getrouwd met Anita, vader van David, Esther en Sophie en ik woon in Epse. Vanuit mijn sport, Korfbal ben ik actief betrokken geraakt als vrijwilliger bij het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers erg gaan waarderen. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is en

Meer over Jos Israel