Door op 21 september 2014

Bezuiniging op Huishoudelijk hulp: onacceptabel

Lochem is binnenkort uniek in de regio; op 22 september gaat het college van GemeenteBelangen , D66 en CDA de huishoudelijk hulp 1 (HH1) in de gemeente Lochem helemaal afschaffen. Zo’n radicale bezuiniging zie je bijna nergens in het land! Driekwart van de mensen die hun hulp kwijt raken is ouder dan 75 jaar. Meer dan 175 huishoudelijke hulpen dreigen hun baan te verliezen. Dat zijn veelal vrouwen, die wij overigens nooit poetshulpen noemen, want zij leveren veel meer dan een schoon huis.

Een deel van die bezuiniging wordt veroorzaakt door landelijk beleid. ‘Dat is uw eigen PvdA’ zult u zeggen en dat klopt. De landelijke PvdA vindt dat er op de huishoudelijke zorg 40% bezuinigd kan worden. Dan blijft er altijd nog 60% over, dat is voor Lochem 2,1 miljoen euro. Wij vinden dat dit geld beschikbaar moeten blijven en niet wegbezuinigd mag worden zoals in dit raadsvoorstel wordt voorgesteld.

In het voorstel wordt met geen woord gerept over de effecten voor de vrouwen die de huishoudelijke hulp leveren! Dat zijn toch ook onze inwoners! ‘Verantwoordelijkheid van de organisaties’, vindt het college. De PvdA vindt dat je verantwoordelijkheid hebt te nemen voor de effecten van je beleid! Lochem krijgt ook extra geld van het Rijk om werknemers in de huishoudelijke zorg in loondienst te houden. In de troonrede van afgelopen dinsdag is nog eens 40 miljoen euro extra beschikbaar gesteld: “Door het verstrekken van een toelage voor huishoudelijke hulp houden veel medewerkers hun baan en blijven zij het vertrouwde gezicht voor hun cliënten.”

Na onze oproep in de krant hebben verrassend veel inwoners contact met ons gezocht. Wij hebben de afgelopen weken veel gesprekken gevoerd. Uit die contacten met zowel gebruikers, als aanbieders, mantelzorgers, 1e lijnszorg en wijkverpleegkundigen hebben wij een goed beeld gekregen van de mensen die door deze maatregel getroffen worden. De groep die nu HH1 ontvangt is op hoge leeftijd, heeft fysieke beperkingen, heeft vaak alleen AOW met een klein pensioen, de sociale omgeving is ook relatief oud en kinderen wonen vaak elders en nemen al veel taken over.

De overheid verwacht van haar inwoners dat zij langer zelfstandig thuis blijven wonen en de groep ouderen wordt alleen maar groter door de vergrijzing. De professionals die wij spraken vinden dat HH1 een adequate ondersteuning biedt bij het langer zelfstandig thuis wonen. Deze bezuinigingsmaatregel staat hier dus haaks op. Wij zijn er zelfs van overtuigd dat het alleen maar duurder wordt omdat straks alleen de duurdere ondersteuning in de vorm van HH2 beschikbaar is. Gezien de kenmerken van de mensen die het betreft en de negatieve effecten die wij verwachten van het helemaal wegbezuinigen van HH1, vinden wij dit voorstel onacceptabel.

De PvdA vindt dat HH1 beschikbaar moet blijven voor alle inwoners die geen sociaal netwerk om zich heen hebben en te weinig inkomen hebben om zelf een hulp te betalen. Zij hebben recht op maatwerk. Samen met de mantelzorgers moet de gemeente onderzoeken wat nodig is om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Mensen die het wel kunnen betalen regelen hun eigen schoonmaakhulp. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, ook hier.

Het zijn dus vooral onze oudere kwetsbare inwoners die te maken krijgen met deze maatregel. Dat past helemaal niet in het sociale beleid dat de PvdA de afgelopen jaren heeft uitgedragen en waar u ons ook in de toekomst op mag aanspreken.

Namens de fractie, Marian Beuke (fractievoorzitter)