Door Ruben Otemann op 24 oktober 2015

Een alternatief plan voor de huishoudelijke verzorging in Lochem

Op 22 september 2014 heeft een meerderheid van de gemeenteraad besloten om per 1 januari 2015 de huishoudelijk hulp niet meer te vergoeden. De PvdA was toen en is nog steeds tegen deze beleidswijziging. De PvdA vindt dat huishoudelijk verzorging een voorziening is die behouden moet blijven! Het afgelopen jaar hebben wij geprobeerd, d.m.v. moties en amendementen, een meerderheid van de gemeenteraad er van te overtuigen dat het beleid anders moet en kan. Helaas zonder succes. Om die reden hebben wij, samen met GroenLinks en de VVD, besloten een alternatief plan uit te werken.

Dit plan is er gekomen omdat er veel onrust en kritiek in de Lochemse samenleving ontstond na het afschaffen van de huishoudelijke hulp 1. Een groot aantal mensen hebben bezwaargemaakt en zijn naar de rechter gestapt. En ook nu lopen er nog rechtszaken. Genoemde partijen vinden het onwenselijk dat huishoudelijke hulp voor deze groep kwetsbare burgers afgedwongen moet worden bij de rechter. In de zoektocht naar een wenselijke situatie hebben VVD, PvdA en GL elkaar gevonden en een werkgroep samengesteld met als opdracht: ‘kom met een alternatief voor het huidige beleid’.

In betrekkelijk korte tijd kwam de werkgroep met een voorstel dat aan de vier vooraf gestelde uitgangspunten voldoet: rust en duidelijkheid voor onze inwoners, binnen de Wmo2015 met een individuele indicatie, juridisch mogelijk en financieel transparant. Bijzonder aan het plan is de 1 uur maatwerk basiszorg per week. Deze dient voor preventie en vroeg-signalering, maar kan ook schoonmaakwerk zijn. Daarbovenop krijgen mensen uren naar individuele behoefte toegewezen. Een rekensom leert dat dit allemaal binnen de financiën die voor de Wmo beschikbaar zijn, uitgevoerd kan worden.

De komende weken zullen gebruikt worden om het voorstel voor te leggen aan mensen die werken in de zorg, het zgn. maatschappelijk middenveld, met partijen in de gemeenteraad, maar natuurlijk ook aan zorgaanbieders en de inwoners van Lochem. De drie partijen vragen dan ook om met vragen, suggesties, reacties en verbeteringen te komen, zodat het voorstel op brede steun kan rekenen. Dit initiatiefvoorstel zal in de raadsvergadering van 7 december a.s. behandeld worden. De initiatiefnemers hopen en vertrouwen erop dat met het aannemen van dit alternatief er weer duidelijkheid en rust komt voor de inwoners van Lochem.

Klik hier om ons alternatieve plan te downloaden.

Namens de PvdA fractie.

Ruben Otemann.

Ruben Otemann

Ruben Otemann

Ik ben Ruben Otemann, 41 jaar oud, getrouwd met Marion en wij wonen aan de prachtige Koedijk in Lochem. Beroepsmatig heb ik veel ervaring in het onderwijs. Na de Pabo heb ik gewerkt als groepsleerkracht en sinds een aantal jaren ben als intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op verschillende scholen in de Achterhoek. Als

Meer over Ruben Otemann