Door op 17 december 2014

Het was een bijzondere raadsvergadering ….

Het was om verschillende redenen een bijzondere raadsvergadering. Ten eerste omdat voor de eerste keer een tijdelijk raadslid in Lochem werd beëdigd. Voor de Partij van de Arbeid neemt Ruben Otemann tijdelijk de plaats in van Jos Israel. Jos heeft een operatie ondergaan en gaat daar de komende maanden van herstellen.

Ten tweede was het een bijzondere raadsvergadering omdat we voor de eerste keer, in ieder geval sinds Wilma en ik in de raad zitten, een interpellatiedebat hebben gehouden. Het onderwerp van het debat was de vergunningverlening aan het bedrijf Doornberg aan de Scheggertdijk in Almen (het voormalige Topwoodterrein). In het verleden kwamen er veel klachten van omwonenden over de activiteiten van Topwood. Dit bedrijf is weggegaan en nu is het terrein verhuurd aan Doornberg en zij heeft een omgevingsvergunning aangevraagd. Ondanks dat het college nog geen besluit heeft genomen over de vergunning zijn rond de procedure veel vragen ontstaan en die wilden we helder krijgen. Volgens het bestemmingsplan mag zich op deze locatie een bedrijf (Topwood) vestigen in de milieucategorie 3.1. Er zijn bij een aantal partijen in de raad, en ook bij ons, twijfels ontstaan of de activiteiten van het bedrijf Doornberg, ‘het opslaan en verwerken van kunststof en metaal’, wel in deze categorie past. Bovendien lijken niet alle activiteiten opgenomen te zijn in de aanvraag. En het terrein ligt in een kwetsbare EHS omgeving. Het college hoeft helemaal niet mee te werken aan deze vergunning, dus waarom dan toch als er zoveel tegen is. Je zou zeggen bedrijventerreinen genoeg in de omgeving (ook in Lochem). Toch werd die vraag onvoldoende beantwoord tijdens het debat. Wel zegde het college toen alle opmerkingen uit de raad en zienswijzen van omwonenden nog eens goed te bestuderen voor zij definitief besluiten.

En ook een bijzondere raadsvergadering omdat de collegepartijen het raadsvoorstel Lochem 3.0 van de agenda hebben gehaald. Daarvoor in de plaats hadden we een ‘Motie vreemd aan de orde’ over Lochem 3.0 toegestuurd gekregen. Die werd niet ingebracht. Op onze tafel vonden we een andere ‘Motie vreemd aan de orde’ over Lochem 3.0. Die werd ook niet ingebracht. Men wilde het raadsvoorstel Lochem 3.0 en de moties niet bespreken omdat zij “signalen” hadden gekregen dat de initiatiefnemers zich eventueel terug zouden trekken als er wijzigingen op hun plan zouden worden aangebracht. De wijze waarop de collegepartijen met dit onderwerp zijn omgegaan is wel een hele merkwaardige manier invulling geven aan je kaderstellende rol van raadslid. Volgens ons is de raad juist de plaats om in alle openheid over raadsvoorstellen te spreken, dat is wel zo transparant, en daar had ook helemaal geen “bloed uit hoeven vloeien”. Het raadsvoorstel werd dus niet besproken maar er werd ook niet afgesproken hoe nu verder met dit onderwerp. Hadden we Lochem 3.0 wel besproken in de raad, zoals afgesproken, dan had de PvdA ingebracht dat er nog veel steun te verwerven valt voor dit plan, dat het allemaal nog niet uitgekristalliseerd is en dat er nog veel werk te doen is. En daar geven wij de initiatiefnemers graag twee jaar voor.

De fractie van de Partij van de Arbeid zal altijd proberen initiatieven te steunen die van Lochem een nog mooiere, betere gemeente maken.

Namens de fractie wens ik u een mooie Kerstdagen en een goed en gezond 2015!

Marian Beuke – fractievoorzitter