Door op 10 september 2014

PvdA Lochem op de bres voor huishoudelijke hulp

De gemeenteraad moet op 22 september a.s. besluiten of er voor bijna 2 miljoen bezuinigd gaat worden op de huishoudelijke hulpverlening. Mensen, die nu gebruik maken van een huishoudelijke hulp krijgen in oktober een brief, waarin wordt medegedeeld dat deze in 2015 afloopt. We willen weten wat de gevolgen van deze maatregelen zijn in het dagelijkse leven van onze inwoners.

De PvdA is het niet eens met deze snelle keuze en heeft op 2 september vragen gesteld aan wethouder Trix van der Linden hoe het college tot deze afweging is gekomen. Zijn er alternatieven afgewogen? Wat nu als inwoners met een beperkte mobiliteit – oudere inwoners, mensen met een beperking – zelf niet in staat zijn om hun huis schoon te houden en hulp nodig hebben maar deze niet meer kunnen krijgen? Moeten deze inwoners straks in een vervuild huis zitten als er geen kinderen zijn om te hulp te komen of buren dat niet voor hun rekening nemen? De wethouder heeft een budget van € 500.000 achter de hand om in gevallen dat inwoners in een kwetsbare situatie komen te verkeren een tegemoetkoming te geven. Waaruit die bestaat, is niet duidelijk. Alleen als inwoners ook zorg nodig hebben, kan er wellicht een handje uitgestoken worden, maar zeker is dat nog niet. Wel dat er iemand namens de gemeente komt om mee te denken over oplossingen.

In de huishoudelijke hulpverlening betalen inwoners naar de hoogte van hun inkomen een eigen bijdrage. Dat betekent dat mensen met een minimuminkomen verhoudingsgewijs weinig betalen maar straks ook het meeste gedupeerd worden bij het wegvallen van de hulpverlening. Daar wil de PvdA zich tegen verzetten. En met de inwoners nadenken over mogelijkheden om bij de gemeente aan de bel te trekken, mochten inwoners daar niet uitkomen met de gemeentelijke meedenker.

Wij garanderen niet dat wij de oplossingen voor het grijpen hebben maar willen wel voorkomen dat juist bij de inwoners met de laagste inkomens de hardste klappen gaan vallen.

Wie ons denkt nodig te hebben in de bezuinigingen op de Wmo, mag een beroep op ons doen door te bellen met 06 41031693 of mailen naar pvdalochem@gmail.com

Ombudsteam PvdA afdeling Lochem.