Door op 5 maart 2017

Iedereen is verantwoordelijk behalve de wethouder.

In de Stentor van vrijdag 3 maart jl. stond een interview met de titel ‘De bellen hebben niet gerinkeld’ met wethouder Kottelenberg over Het Plein. Wethouder Kottelenberg is sinds de start van deze collegeperiode (2014) verantwoordelijk voor de Participatiewet; Het Plein en Delta (de sociale werkvoorziening). In het interview wordt gevraagd zijn eigen functioneren onder de loep te nemen. Met verbazing heeft de PvdA zijn antwoord gelezen en met ons anderen.

Op 20 februari jl. werd het Rekenkamerrapport ‘Gemeenschappelijk geregeld’ over het onderzoek naar Het Plein, de uitvoeringsorganisatie als het gaat om uitkeringen, toegelicht door de Rekenkamercommissie.  In een unaniem in de gemeenteraad aangenomen motie werd vorig jaar om dit Rekenkameronderzoek gevraagd, omdat Het Plein een organisatie in problemen is en er veel extra geld naar toe gaat om de boel weer op orde te brengen! Het college heeft middels een memo vorige week donderdag haar reactie op de conclusies en aanbevelingen gegeven.

 In het bovengenoemde interview, naar aanleiding van het Rekenkamerrapport, wordt de wethouder gevraagd kritisch naar zijn eigen functioneren te kijken als het om Het Plein gaat. Vervolgens antwoordt hij dat er bij de overdracht niet gezegd zou zijn ‘Pas op, dit is een lastig dossier.’ Onze reactie daarop is. Natuurlijk, wethouder,  was het een lastig dossier. De Participatiewet zou per 1 januari 2015 ingevoerd worden. Als ervaren bestuurder had u moeten en kunnen weten dat zo’n stelselwijziging niet glad verloopt, dat er meer tijd en aandacht van de verantwoordelijk bestuurders nodig is om e.e.a. soepel te laten verlopen, dat u ‘dichter op de bal moet zitten’.

Daarna concludeert de wethouder in het interview dat “de bellen die hoorden te rinkelen, van de accountant of de ondernemingsraad, niet rinkelden.”. En op dat verwijt aan het adres van de accountant en de ondernemingsraad, zouden wij willen vragen: maar wethouder, heeft u dan ooit zelf het initiatief genomen met hen te praten over hoe het gaat?

In juni 2016 heeft de PvdA in de raad kritische opmerkingen gemaakt over het niet nemen van verantwoordelijkheid voor “de puinhoop” (zoals de Stentor eerder schreef) bij het Plein door deze wethouder. Toen constateerden wij al over zijn functioneren “dat het of bij de start al niet goed was of het management van Delta wil niet meewerken of Zutphen doet iets op eigen houtje.”

Het zou de wethouder gesierd hebben om verantwoordelijkheid in deze te nemen. Maar de conclusie van de PvdA was destijds en is ook nu weer: Iedereen is blijkbaar verantwoordelijk behalve de wethouder.

Marian Beuke – fractievoorzitter PvdA Lochem