Door op 21 juni 2015

Jaarverslag en jaarrekening 2014

Afgelopen maandagavond, 15 juni, werd het jaarverslag en de jaarrekening 2014 van de gemeente Lochem behandeld in de gemeenteraad. Bij die gelegenheid heb ik namens de fractie het volgende gezegd.

“Allereerst dank aan de organisatie voor het werk aan de jaarrekening en jaarverslag.

Er is vorig jaar hard gewerkt en er zijn mooie zaken gerealiseerd en de klanttevredenheid is 7,8. Iets om best tevreden over te zijn. We hebben kerncontactfunctionarissen aangesteld om de afstand tussen de kernen en het gemeentehuis te verkleinen, er zijn nogal wat initiatieven ondersteund zoals Lochem 3.0, Lochemse Uitdaging, Lochem Fairtrade gemeente, Vitale Accommodatie Almen enz. De brandweerclustering is een feit, Vitaal Gelderland, kruising Rossweg-Ampenseweg is aangepakt, start dorpshuizen Epse en Harfsen, de gedeeltelijke reconstructie Eefde, herontwikkeling Twents Kabelterrein en er is heel veel werk verzet rond de drie decentralisaties,

Wat natuurlijk het eerst opvalt als we de cijfers bekijken is het voordelig saldo van ruim 2 miljoen. En voordelig is in dit verband wat ons betreft niet echt positief. Er zijn grote negatieve afwijkingen door de voorziening voor voormalige wethouders en 400.000 euro WWB door een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden (en was dat nou niet te voorzien geweest) maar ook door een lagere rijksvergoeding. En daarnaast de enorme positieve afwijkingen in de programma’s 7 en 8. Hier heeft de PvdA zorgen over. Zien we de programma’s in de zgn. harde sectoren aardig in de begrotingspas lopen , in de programma’s 7 Zorg & Welzijn is 1 miljoen minder uitgegeven dan begroot voor 2014, waarvan ruim 6 ton alleen al op de Wmo en in programma 8 Onderwijs & Jeugd werd 1.5 miljoen minder uitgegeven dan begroot voor 2014. Waarbij dan de nieuwbouw van de Prop- en PH-school maar niet lijkt te willen lukken. Sommige posten zien we doorgeschoven worden naar 2015, maar andere zien we niet meer terug. Al met al geeft dit een beeld dat deze twee programma’s wel wat bestuurlijke aandacht kunnen gebruiken.

In 2013 werd voorgesteld 2.2 miljoen over te hevelen naar 2014, dit jaar is het voorstel 2.3 miljoen mee te nemen naar 2015. Ook voorgaande jaren heeft de PvdA aangegeven dat het ons zorgen baart zulke grote bedragen aan niet bestede budgetten over te hevelen. Sommige genoemde posten zijn logisch; nog geen afrekening of een programma dat doorloopt, maar er zijn ook posten bij waaraan nog niet of te laat begonnen is. Wat de oorzaak ook is, personeelstekort of ziekte, verkeerde inschatting van proces of subsidie laat op zich wachten, wij blijven aandringen, inzetten op meer realistisch budgetteren. Realistisch budgetteren betekent begroten en uitvoeren en zo min mogelijk budgetten overhevelen. Ook het vorig jaar heeft de PvdA bij de behandeling van de Jaarrekening aandacht gevraagd voor de balans van begroten en personele capaciteit en wij zijn blij dat het college nu al aangegeven heeft bij de komende Kadernota geld voor extra personeel op te zullen nemen.

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven en heeft daarbij ook een aantal aandachtspunten en adviezen meegegeven, waarvan die van de financiële vastlegging van de drie decentralisatie misschien wel de belangrijkste is. Maar voor de opmerkingen m.b.t. de reserve riolering vragen wij ook uw aandacht. Gelukkig merkten wij tijdens het rondetafelgesprek dat de wethouder onze zorg deelt over het achterstallig onderhoud aan ons rioleringssysteem – terwijl we toch enorme bedragen hiervoor in kas hebben – en zijn blij met zijn toezegging hierin te duiken. Het college heeft toegezegd de adviezen en aanbevelingen over te zullen nemen en wij gaan er vanuit dat deze ook besproken en afgestemd zullen worden met onze nieuwe accountant.

Als laatste voorzitter, misschien was dit wel uw laatste Burgerjaarverslag. De minister komt met een voorstel om art. 170 van de Gemeentewet v.w.b. het Burgerjaarverslag te wijzigen. Het is dan aan u om te bedenken hoe over deze gegevens te communiceren met onze bewoners en met ons. Wij vertrouwen het u wel toe dat u daar een mooie eigentijdse manier voor vindt.”

De PvdA heeft samen met GroenLinks een amendement ingediend om geld dat over was van Vitaal Gelderland ook dit jaar beschikbaar te houden voor landschapsprojecten. Helaas heeft dit amendement het niet gehaald.

Namens de fractie, Marian Beuke – fractievoorzitter