Door op 3 juli 2013

Kadernota 2014

In de raadsvergadering van 1 juli jl. werd de Kadernota 2014 behandeld. In de kadernota wordt het financieel perspectief geschetst aan de hand waarvan de begroting 2014 opgemaakt wordt. Bij die gelegenheid heeft de fractie van de PvdA het volgende ingebracht.

Lochem is een samenleving waarin iedereen meetelt, waar beleid uitnodigt om mee te doen, waar voorkomen wordt dat mensen in de kou staan, waar jongeren in de knel snel geholpen worden hun leven weer op de rails te krijgen, waar voorzieningen levendig gebruikt worden, waar elke kern een eigen identiteit heeft, waar het platteland vitaal is, het groen beschermd wordt en duurzaamheid altijd hoog in het vaandel staat (PvdA-verkiezingsprogramma 2010). Vandaag geen Algemene Beschouwingen, dat doen we straks in november bij de begrotingbehandeling. Maar wij kunnen het toch niet laten deze Kadernota in een breder kader te plaatsen, want als je niet uitkijkt ben je alleen bezig de boel boekhoudkundig dicht te timmer, zonder daarbij de mensen waarvoor wij dit allemaal doen te zien; de burgers van de gemeente Lochem. Met dit, niet in ons achterhoofd maar op ons netvlies, hebben wij naar deze Kadernota gekeken.

Voorgesteld wordt alleen de jaarschijf 2014 sluitend te maken. En daar kunnen wij mee instemmen. Veel ombuigingen zijn al in gang gezet maar laten hier en daar nog onduidelijkheden zien wat hiervan de uitkomst is. Taken die van Rijk naar gemeenten gaan zijn nog niet helder, noch is het duidelijk welke financiën daarbij meekomen. Wijzigingen gaan snel; wat vandaag nog zeker is kan morgen alweer anders zijn. Maar met alleen 2014 sluitend maken zijn we er niet. Er zullen nieuwe onderzoeksopdrachten geformuleerd moeten worden op basis van de notitie ‘Kijk op Kerntaken’ zodat ombuigingen concreet gemaakt worden en er na de verkiezingen in 2014 door een volgend college met goed onderbouwde voorstellen gekomen kan worden en een nieuwe raad keuzes kan maken.

Het financieel perspectief waarop straks bij de begroting keuzes gemaakt worden dient realistisch te zijn. En op een aantal punten vindt de PvdA deze Kadernota 2014 dat niet. Het is niet realistisch met zo’n magere motivatie een risicotoeslag va 3% op te nemen. Het is ook niet realistisch de komende 4 jaar nog 7 van de 10 miljoen op te nemen voor de Nota mobiliteit als je de afgelopen 5 jaar 2,5 miljoen hebt ingezet en de beleidsnota uit 2008 stamt. Het is niet realistisch de rekenrente op 4,25% te zetten als geld maximaal 2,7% doet (en daar moet je goed je best voor doen). Dan wordt de “probleemkant” wel erg dik neergezet . En daarom komt de PvdA-fractie met een drietal amendementen. Een amendement om het rente(omslag)percentage te verlagen, een amendement om voor de investering ‘vernieuwen van de openbare verlichting’ de Nuon-reserve  in te zetten en een amendement om het uitvoeringsbudget van de Nota mobiliteit met € 1 miljoen per jaar te verlagen.

Waarom hameren wij zo op realistisch. Omdat de “oplossingskant” pas vorm krijgt bij de begrotingsbehandeling en als we niet uitkijken we onder druk van een niet-realistische “probleemkant”, of moet ik spreken over een onvolledig beeld, zaken gaan wegbezuinigen die we eigenlijk zouden willen behouden. Daarom is het toch goed ook nu al naar de oplossingskant te kijken. Zo zijn we al volop bezig bezuinigingen in te boeken uit de eerdere onderzoeksopdrachten, hebben we jaarlijks een overschot bij de jaarrekening.  Valt er nog een wereld te winnen door het herijken van onze reserves en voorzieningen en zien wij uit naar de uitwerking van onze motie Precariobelasting kabels en leidingen, waar – zo hebben wij begrepen – hard aan gewerkt wordt.

Met beslispunt 6 vraagt u in te stemmen met de notitie ‘Kijk op Kerntaken’ die zal dienen als kader voor het voorbereiden en opstellen van de begroting 2014 e.v.; daarmee gaat u “hangers aan kapstokken hangen”. Van een aantal van deze uitgangspunten hebben wij aangegeven dat alvorens akkoord te gaan met concrete voorstellen wij eerst risico’s en consequenties inzichtelijk willen hebben. Dit geldt voor zowel C (Meer participatie en zelfredzaamheid in veiligheid) als voor D (Regelen in vertrouwen met modern toezicht en handhaving). Het verder verlagen of stopzetten van (waarderings)subsidies (E) zullen wij niet steunen. Wij zullen bij de ‘inclusieve samenleving’ (F) ook nadrukkelijk kijken wat de consequenties zijn op het gebied van welzijn, cultuur en sport voor de zgn. 80% zelfredzame burgers. Maar ook bij L (Accommodaties op maat maken) zullen wij kijken wat dit betekent voor het speerpunt ‘Sterkere kernen’ dat wij met elkaar benoemd hebben in de Toekomstvisie.

Maar voor alles geldt voor de PvdA dat daar waar de kracht niet of onvoldoende in de samenleving aanwezig is om zelf tot handelen of initiatieven te komen , de overheid nog altijd een eigenstandige taak heeft dit – liefst samen met  burgers –  op te pakken.”

Marian Beuke – fractievoorzitter PvdA Lochem