Door op 4 november 2016

Onze tussenbalans: “Samen vooruit. Een goed leven voor iedereen”

Halverwege de raadsperiode maken wij de tussenbalans op.

Na de verkiezingen van maart 2014  bestond de fractie uit Wilma Heesen, Jos Israel en Marian Beuke, met ondersteuning van Ruben Otemann, Pieter Arts, Joska Groen en Jolande Bonzet. Tijdens de ziekte van Jos heeft Ruben in december 2014 tijdelijk zijn plaats ingenomen en op 1 april 2015 nam Wilma Heesen na 17 jaar in de Lochemse politiek afscheid en kwam Ruben definitief in de raad.  Na de coalitieonderhandelingen in het voorjaar van 2014 is de PvdA fractie in de oppositie gekomen.

Welke onderwerpen kwamen er zoal langs.

Afschaffen huishoudelijke hulp

Een meerderheid van de gemeenteraad  besloot in oktober 2014 de huishoudelijk hulp af te schaffen. De PvdA fractie is van mening dat Lochemse inwoners zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen, ook als zij daarbij beperkingen ondervinden of als het mensen zelf, of hun mantelzorgers het even niet lukt.
De afgelopen twee jaar is het, ondanks het vele vallen en weer opstaan, de PvdA samen met VVD en GL gelukt om een nieuw beleid te realiseren onder de naam “Ondersteuning Thuis”. Dit is een maatwerkvoorziening die er per individu verschillend uit kan zien, ongeacht het inkomen en zorgvraag van een inwoner en zijn of haar mantelzorger! En … huishoudelijke hulp behoort nu ook weer tot deze mogelijkheid.

Het Plein / Delta

Bij Het Plein is het gezamenlijke uitvoeringsorgaan van Lochem en Zutphen als het om de WWB (Wet Werk en Bijstand) ging en Delta het gezamenlijk uitvoeringsorgaan van 5 gemeenten als het om de wSW (wet  Sociale Werkvoorziening) ging. Deze twee regelingen zijn per 1 januari 2015 samengevoegd tot de Participatiewet. Na uitvoerig onderzoek is in november 2015 besloten deze twee organisaties in elkaar te schuiven. Wat wij niet wisten toen wij instemden met dit besluit, was dat er grote organisatorische problemen zijn bij Het Plein. De mensen die onder de Participatiewet vallen is een groep kwetsbare burgers waar we met zorg en aandacht mee om moeten gaan. Als een organisatie bezig is zijn eigen problemen op te lossen, kunnen ze niet bezig zijn met hun cliënten aan werk te helpen. De oppositie heeft om een raadsonderzoek gevraagd over de gang van zaken bij Het Plein. Gelukkig hebben we uiteindelijk raadsbreed een opdracht kunnen formuleren.

En nu heeft het college alsnog besloten het samengaan van Het Plein en Delta stop te zetten. De PvdA eerst daar nog wel wat vragen over. Wat weet het college nu, dat ze in november 2015 nog niet wist toen ze de raad adviseerde tot samenvoeging van de twee organisaties? Welke risico’s kleven aan het stop zetten van deze integratie? en Wat heeft e.e.a. tot nu toe gekost en gaat het nog kosten? Na ruim 1,5 jaar zijn we terug bij af. Veel werk verzet, veel geld uitgegeven maar geen resultaat. Voor de PvdA geldt; we kunnen pas vooruit kijken als we eerst leren van het verleden. Dus willen wij antwoord op al onze vragen.

Duurzaamheid
De PvdA vindt dat Lochem voorop moet blijven lopen en onverminderd vast moet houden aan het streven dat Lochem energie zelfvoorzienend is in 2030. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is ongezond en het maakt ons afhankelijk van soms ondemocratische regeringen.  Iedereen heeft recht op een schone leefomgeving en lokale energie biedt kansen op nieuwe banen. De afgelopen periode heeft de PvdA de raad op koers proberen te houden. Bijvoorbeeld door met succes in te zetten op meer ambities in de het uitvoeringsprogramma Klimaat en Energie. Maar er is ook een revolving fund gekomen voor duurzaamheidsleningen. Dat fonds zal geheel naar onze wens, binnenkort verruimd worden. Nul-op-de-meter voor (nieuwe) woningen blijft onze ambitie en … binnenkort worden er in Eefde een aantal gebouwd en ook IJsseldalWonen zal er een aantal gaan bouwen. Lokale zonne-energie projecten zijn door de PvdA gesteund. Ook windenergie, waarvoor thans plannen gemaakt worden  in Eefde/Zutphen, is één van de mogelijkheden naar een duurzaam 2030. Dan moet er wel aan 4 randvoorwaarden voldaan worden: planologisch haalbaar, landschappelijk inpasbaar, een deel van de opbrengsten terug naar de plaatselijke gemeenschap en lokaal draagvlak.

De PvdA zal zich blijven inzetten voor de beschermingen en ontwikkeling van nieuwe  natuur. Bijvoorbeeld de Natura 2000 gebieden Steldkampsveld en de IJssel Uiterwaarden, maar ook het behoud van beeldbepalende laanbomen. Het gezamenlijk initiatief van PvdA en GL om met een zeer beperkt bedrag meer bomen te behouden, heeft geen meerderheid gekregen in de raad.

De afvalinzameling (diftar) mag van de PvdA doorontwikkelen, maar wel doordacht. De PvdA heeft, succesvol, aan de noodrem getrokken, op het moment dat het serviceniveau van de afvalinzameling ondoordacht dreigde te worden verminderd.

Werkgelegenheid

Werkgelegenheid zorgt er voor dat mensen makkelijker kunnen mee doen in onze maatschappij. Voor een belangrijk deel is werkgelegenheid afhankelijk van de economie en  landelijke trends.  Na vele pijnlijke jaren is de PvdA, in het kabinet, er in geslaagd de economie weer op koers te krijgen. De verwachting is dat er nu 200.000 banen bij komen. In Lochem merken we dat nu ook.

De PvdA heeft in Lochem hard voor werkgelegenheid moeten knokken. Bij de sluiting van Den Hollander Food te Lochem hebben we aandacht gevraagd voor werkgelegenheid aspecten. En ook de afschaffing van de huishoudelijk hulp in Lochem ging ten koste van heel veel belangrijke banen. De PvdA is blij dat TKF weer terug is in Lochem. Dat zorgt voor veel werkgelegenheid!

Veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn afhankelijk van een uitkering. Ook voor deze mensen is het belangrijk dat we onze ambities m.b.t. werkgelegenheid opschroeven. Want u weet werkgelegenheid is meer dan een inkomen, het is ook meedoen, gezien worden en erbij horen. De PvdA is niet tevreden met de huidige ambities in Lochem op economisch gebied en we willen dan ook dat er  z.s.m. een banenplan komt in/voor Lochem. Dat zal de inzet zijn van de PvdA voor de komende twee jaar. Werk, werk en werk!

Hoe ging het in de kernen.

Almen
We zijn blij met de zonnecollectoren die gelegd zijn bij het zwembad De Berkel. Zo kunnen de exploitatielasten omlaag gebracht worden. Samen met de nieuwe botenloods van de Berkelzomp, de blokhutten om te overnachten en de kanoverhuur is het een prachtige accommodatie geworden aan de, nu weer, meanderende Berkel. De dorpsraad heeft samen met de besturen van het dorpshuis ‘Ons Huis’ en sportaccommodaties een mooi plan gepresenteerd om de sportzaal en het dorpshuis te behouden voor het dorp. Dat Almen een gastvrij dorp is hebben we kunnen constateren toen de regio Stedendriehoek daar te gast was tijdens het Cleantech congres in april 2016.

Barchem / Zwiep
De verkeersveiligheid in de kern Zwiep blijft onze aandacht houden. In de nieuwe nota Mobiliteit zullen wij dit punt weer op de agenda zetten. Dat Barchem de schouders er onder kan zetten hebben we kunnen constateren bij de aanleg met zelfwerkzaamheid van het lang gewenste dorpsplein.

Eefde
Geknokt en verloren. Dat geldt voor de plek van de tweede sluiskolk. De PvdA is voorstander van een snelle realisatie van de tweede sluiskolk. Maar de uiteindelijk plek is een verkeerde. Dat had natuurlijk gewoon Midden Noord moeten zijn.

De herinrichting van Eefde heeft onze volledige steun. Alleen al het verschil in verkeersdrukte tussen voor de rondweg en nu is enorm. Kleinere aanpassingen zijn nog wel nodig.

Woningbouw op de Detmerkazerne heeft onze steun, maar dan wel duurzame woningen. Ook hier gaat IJsseldalWonen 0-op-de-meter woningen bouwen. Maar ook koopwoningen voor starters en mensen met een wat kleiner budget moeten hier ingepland worden.

De PvdA is niet principieel tegen windmolens, ook niet in Eefde. Maar een leefbare toekomst moet niet ten koste gaan van de leefbaarheid in Eefde. Vandaar onze geformuleerde randvoorwaarden.

Epse/Joppe
Voor een relatief klein dorp speelt er veel in Epse. Het succes is natuurlijk de realisatie van de dorpshuisfunctie, het kunstgras voor de hockeyvereniging en de voorspoedige woningbouw!
Maar ook een aantal teleurstellingen. De plannen van De Smid zijn strijdig met de plannen van de bufferzone bedrijventerrein A1 en de nieuw ingerichte Lochemseweg zorgde naast schade (lekke banden) ook nog steeds voor onveilige situaties. De plannen van Deventer voor reclamezuilen zijn ook door de PvdA fractie slecht ontvangen. Vooral omdat hierbij wel overleg gepleegd is met de eigen bevolking, maar niet met de mensen net over de gemeentegrens.Voor de komende periode blijft voor de PvdA de Lochemseweg een speerpunt. Het verlagen van de snelheid naar 30 km een inrichting die zorgt voor meer veiligheid en de realisatie van een soort “dorpsplein”.

Exel
Een aantal inwoners heeft met elkaar het café De Exelse Molen overgenomen. Zo kan de mooie ontmoetingsplek ‘de dorpskamer’, die onlangs in gebruik genomen is, behouden blijven voor Exel. Een mooi burgerinitiatief. De inbreng van dorpsraad over rondweg Lochem is volledig gehonoreerd. De bouw van woningen op terrein van de school dient nu opgepakt te worden.

Gorssel
Door de komst van het museum More lijkt Gorssel wel extra te zijn gaan bloeien. Wat het vorige college mocht zaaien is nu geoogst. De PvdA heeft zich ingezet voor een aantal belangrijke punten. Bijvoorbeeld het openhouden van het loket Gorssel, we hebben ons hard gemaakt voor het in de vaart houden van het voetveer, de parkeerproblematiek bij de Oldenhof, de openstelling van de IJsseldijken en een betere plek voor het Schakelstation. De verkeersveiligheid op de N348 blijft voor de PvdA een grote zorg. Gevaarlijke kruisingen, hard rijdend verkeer en grote groepen, schoolgaande jeugd, fietsers zorgen voor een gevaarlijke dynamiek.

Harfsen / Kring van Dort
De kern Harfsen heeft een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. De PvdA heeft de verbouwing van het kulturhus ‘ Hoeflo’ altijd gesteund en nu is het gereed en geopend. Een mooie, eigentijdse voorziening waar alle initiatieven uit deze kern onderdak kunnen krijgen. Daarnaast is de verkeersafwikkeling in het centrum aangepakt en is  het kruispunt op de N 339 veiliger geworden voor alle verkeersdeelnemers. Soms vragen ontwikkelingen om nadrukkelijke aandacht van de dorpsraad en de inwoners. Zo kon Sutfene de dagopvang voor ouderen niet voortzetten  en is de inzet van vrijwilligers nodig gebleken om deze voorziening voor ouderen overeind te  houden. Op woningbouwlocatie Heideveld zijn 71 woningen gepland. De verkoop van de kavels is begonnen en ook IJsseldalWonen zal hier een rij woningen bouwen.

Laren
Het woonzorgcomplex ‘t Talma (achter de melkfabriek) is gebouwd en geopend. Een mooie accommodatie waardoor ouderen uit Laren ook in Laren kunnen blijven wonen als ze het thuis zelf niet meer redden. Het eerst deel van nieuwbouwwijk Schoneveld is ontsloten en inmiddels wordt er volop gebouwd. De oprichting van startersvereniging Noorder Esch heeft er o.a. voor gezorgd dat er in verhouding veel goedkope koopwoningen gebouwd worden. Een prachtig initiatief heeft er voor gezorgd dat er een kunstgrasveld aangelegd kon worden bij de basisscholen. Het project ‘de Verbinding’ om mensen en verenigingen met elkaar in contact te brengen heeft al veel nieuwe initiatieven opgeleverd.

Lochem
De exploitatie van zwembad De Beemd en de gymzaal aan het Curieplein zijn overgegaan in een stichting. Zij hebben een plan voor de toekomst opgesteld waarin zijn nieuwe doelgroepen willen bereiken met nieuwe producten.
Het tracé voor de rondweg Lochem is definitief.  De PvdA heeft aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid rond het station en die suggesties zijn door de provincie in het plan verwerkt.
Aan de Koedijk is het prachtig vitaliteitspark De Elze ontstaan. Naast Sportclub Lochem met een nieuw kunstgrasveld, korfbalvereniging Het Overschotje met velden voor beachvolleybal en korfbal en  de skatebaan is hier nu ook een Fitsquare aan toegevoegd. Parkeren is een probleem. Met een motie op initiatief van de PvdA zal hier nu een oplossing voor komen.
De PvdA heeft vanaf het begin van het initiatief haar steun gegeven aan Het Stadshuus. Nu is dit het bruisend hart van de binnenstad geworden. Velen, zoals het repaircafé, LeergeldLochem, LochemEnergie, de Muzehof, Radio357, SWL en anderen, maar ook kunstenaars hebben hier hun plek gevonden. De VVV is samengegaan met Lochem3.0 en heeft hun winkel nu in het oude Stadhuis, in het centrum van de stad. Zo hebben beide gemeentelijke gebouwen nieuwe bewoners gekregen die voor reuring in de stad zorgen.
De schouwburg heeft altijd op onze warme steun kunnen rekenen. De PvdA is blij met de plannen die het bestuur gepresenteerd heeft. Wij verwachten veel van de omslag van passief cultuur beleven naar actief cultuur beleven, het meer betrekken van de kernen en de jeugd en combinaties maken met andere verenigen. Ook de overgang van subsidie naar een prestatieovereenkomst per 1 januari 2017 vinden wij goede ontwikkeling.
De bouw van de nieuwe Pr. Hendrik- en Propschool aan de Burg. Leenstraat is begonnen. De PvdA heeft het altijd een slecht idee gevonden de Propschool uit Lochem Oost te halen. Veel is er te doen over de verkeersveiligheid naar en rond de nieuwe school. De PvdA zal de te nemen verkeersmaatregelen goed volgen.

Buitengebied
De verkeersveiligheid in het gehele buitengebied en rond en naar scholen blijft een punt van aandacht. Na de bekabeling van de kernen is in het buitengebied de aanleg van glasvezel een grote wens. Binnenkort moet duidelijk worden of 50% van de huishoudens zich willen aansluiten. Want alleen dan zal het aangelegd gaan worden. Ontsluiting door glasvezel is voor de economie van groot belang. De PvdA heeft samen met GL, D66 en CDA de regeling voor ‘functieverandering agrarische bebouwing’ (de zgn. rood-voor-rood-regeling) aangepast. Nu kan nog slechts 1 woning teruggebouwd worden als compensatie voor het afbreken van stallen. De PvdA is van mening dat woningen in of aan een kern gebouwd moeten worden en zo min mogelijk in ons mooie, groene buitengebied.

Veel uit het verkiezingsprogramma is gerealiseerd. Dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen. Verre van zelfs.  Een aantal zaken die blijvend onze aandacht vragen.

  • de uitvoeringsorganisaties Het Plein en Delta;
  • uitvoering jeugdzorg;
  • de economische agenda: Werk, werk, werk;
  • de duurzaamheidsagenda;
  • de evaluatie van het minimabeleid;
  • schuldhulpverlening;
  • behouden en verbeteren steunpunten ouderen;
  • uitvoering basismobiliteit
  • ontwikkeling Kop van Oost (Etalage naar de Toekomst).

De fractie

Lochem, 16 oktober 2016.

2015-pvda-fractie260px