Door op 18 januari 2016

PvdA interpellatiedebat huishoudelijke hulp 11 januari 2016

 

Maandagavond 11 januari jl. werd in een extra raadsvergadering een interpellatiedebat gehouden over het proces en de uitvoering van de huishoudelijke hulp in de gemeente Lochem. Veel kwam aan de orde. Eén aspect bleef onderbelicht; onze inwoner die gebruikt maakt van de huishoudelijke hulp. Hieronder leest u de bijdrage van de PvdA fractie.

“Zojuist heeft de heer Haverkort ook namens de PvdA vragen gesteld aan de wethouder over het proces voorafgaand en na beëindiging van de huishoudelijke hulp 1 met het raadsbesluit van 22 september 2014. Veel is hierbij aan de orde gekomen, maar een aantal zaken ook niet. Eén aspect dat hierbij onderbelicht is gebleven zijn de consequenties die dit op persoonlijk niveau voor onze inwoners heeft gehad.

Op het gevaar af als demagoog weggezet te worden enkele voorbeelden.

Enige tijd geleden heb ik op een ochtend met vijf alleenstaande dames, weduwen, gesproken. Allemaal ver in de tachtig, allemaal met lichamelijke problemen (tumoren, versleten knieën/rug etc.). Samen hebben ze 10 kinderen; waarvan 1 overleden en 1 wonend in Lochem (toevallig een ambtenaar van onze gemeente), de andere kinderen wonen allemaal ver weg tot in Duitsland. De sociale omgeving van deze dames bestaat uit mensen die net zo oud zijn en ze ontvangen pensioenen tot maximaal 100 euro per maand. Deze vrouwen komen niet in aanmerking voor huishoudelijke hulp 1. En nee, geen van deze dames zet ‘de melk in de badkamer’ zoals een vraag luidde om te achterhalen of de dames nog regie kunnen voeren want dan zouden ze, zoals we weten, in plaats van huishoudelijk hulp 1 in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp 2.

Een ander voorbeeld.

Een zwaar gehandicapte inwoner die overduidelijk niet zelf het huis kan schoonmaken. Ook zij komt niet in aanmerking voor huishoudelijk hulp 1, maar kreeg wel een gesprek in het kader van de financiële regeling (en we weten allemaal dat daar een inkomens-/vermogenstoets bij hoort). Haar werd gevraagd of zij nog sieraden heeft die mee kunnen tellen bij die vermogenstoets. Het zullen maar stukken zijn die je van je moeder of oma geërfd hebt!

(Deze sieraden hoeven natuurlijk niet verkocht te worden, maar ze tellen wel mee voor de vermogenstoets. En teveel vermogen, geen financiële ondersteuning voor huishoudelijke hulp)

De laatste voorbeelden.

Op 10 november jl. heb ik op de Dag van de Mantelzorger 5 mantelzorgers het Mantelzorgbloementje mogen brengen. Vier van de 5 waren oude soms zeer oude mensen. In dit geval allemaal mannen, met partners die ofwel dementerend zijn en niet alleen gelaten kunnen worden, ofwel zwaar zieke mensen. Naast alle zorg voor en zorgen over hun echtgenotes rust op hun schouders de zorg voor dokter- en ziekenhuis bezoeken, het eten, de was etc. Ook voor deze mensen geldt wat ik eerder aanhaalde: niet of nauwelijks pensioen, kinderen ver weg en door de zorg voor hun echtgenotes dreigt soms sociaal isolement. En nu vragen we ook nog van hen de ramen te wassen en de badkamer/wc schoon te maken.

We zeggen als gemeente Lochem dat wij onze inwoners graag uitnodigen mee te spreken en we spreken over dat we ‘met onze rug naar het gemeentehuis willen staan’, en meer van dit soort mooie frases. Maar het luisteren naar de samenleving geldt blijkbaar niet als we het over mensen in een kwetsbare positie en hun mantelzorgers hebben. Dan nemen we een ingrijpend besluit zonder ook maar aan één burger te vragen wat de consequenties in zijn/haar leven zijn.

U, dames en heren van de raad bent in de eerste plaats volksvertegenwoordiger. Dit is ook uw volk!

Nee, deze raad neemt een verstrekkend besluit, terwijl we beter hadden kunnen weten. Mensen die al genoeg zorgen aan hun hoofd hebben zoals net beschreven laten we een bezwaarprocedure ingaan en moeten hun recht halen via een voorlopige voorziening en bij de ‘echte rechter’ in de bodemprocedure. En als de uitspraak er dan is en Lochem wordt op de vingers getikt, dan overwegen we ook nog een beroepsprocedure bij de Centrale Raad van Beroep.

De uitspraken die de Rechtbank Gelderland gedaan heeft in 10 zaken maakt duidelijk dat de wijze waarop Lochem de Wmo 2015 uitvoert niet conform de wet is. We zullen dus ander beleid met elkaar moeten gaan vorm geven.

Gezien het proces dat gelopen is, vanaf het eerste moment dat gesproken is over afschaffen van huishoudelijk hulp 1 tot de wijze van beantwoording van de vragen in dit interpellatiedebat, vertrouwt de PvdA het deze wethouder niet toe verder vorm en uitvoering te geven aan de Wmo2015 zoals bedoelt in de wet. En daartoe zullen wij een motie indienen.”

Marian Beuke – fractievoorzitter,

namens de PvdA fractie Lochem