Door op 6 april 2013

Verbinden en versterken; vooral nu!

Vorige maand geen raadsvergadering omdat er maar 1 raadsvoorstel was en deze kon wachten. Waar hebben we ons dan wel mee beziggehouden? Met de zgn. kerntakendiscussie en de daaraan gekoppelde bezuinigingen  waar begin juli besluiten over moeten nemen. We zullen geld in de begroting moeten vinden om deze sluitend te krijgen door zaken niet meer te doen, minder te doen of anders te doen. De eerste vraag die we onszelf daarbij moeten stellen is “Waar is de lokale overheid verantwoordelijk voor?” Pas daarna komen vragen als: Gaan we de OZB verhogen? Moeten we voorzieningen in alle kernen overeind houden? Gaan we een grotere financiële bijdrage vragen aan leden van verenigingen? Nemen we genoegen met minder onderhoud aan wegen en openbaar groen? Wat mag u van de PvdA verwachten in deze discussie? Dat wij bij onze keuzes altijd voor ogen houden bij wie of waar de  rekening komt te liggen en of dat wenselijk is. Wat versterkt individuele burgers en de cohesie in de kernen? En breken we, onder druk van de bezuinigingen, geen zaken af die we liever zouden willen behouden. 2 April is hierover een ‘Denk mee met Lochem’-bijeenkomst.
Donderdag 21 maart (20.00 uur) hebben wij weer een open-fractievergadering. U kunt dan met ons meepraten over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering van 8 april staan, zoals opheffen van OBS Exel, de Bestemmingsplannen Manegeterrein Lochem en Hermeandering van de Berkel/landgoed De Rees.