Door op 14 december 2015

De laatste Raad van 2015!

U heeft vast al eerder gelezen dat de PvdA samen met GL en VVD een alternatief voorstel heeft gemaakt om de huishoudelijke hulp 1 (HH1) weer mogelijk te maken in onze gemeente. Al vanaf het moment dat in september 2014 in de gemeenteraad besloten werd om de HH1 af te schaffen is de fractie van de PvdA hier tegen geweest. In de Wet maatschappelijke ondersteuning staat duidelijk dat er maatwerk geleverd moet worden door gemeenten om mensen met een (lichamelijk of geestelijke) beperking te ondersteunen – en dat zijn heel vaak schoonmaakwerkzaamheden – zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen. Veel mensen hebben contact met ons gezocht om te vertellen hoe moeilijk hun situatie geworden is na het afschaffen van de HH1. In de gemeenteraad hebben we het afgelopen jaar telkenmale voorstellen gedaan om de situatie te veranderen. Helaas heeft dat niet veel uitgehaald. En omdat je niet alleen moet blijven herhalen wat niet goed is, maar ook met oplossingen moet komen hebben we een alternatief geschreven. Bij het bespreken van het plan bleek nu eindelijk dat er ruimte is om met elkaar te bespreken hoe het dan wel zou moeten. Daarom gaan alle partijen deze week om de tafel met de wethouder. U kunt er van op aan dat de PvdA fractie in dit gesprek de belangen van deze groep kwetsbare, vaak oude en weinig financieel draagkrachtige, inwoners goed voor ogen zal houden.

Natuurlijk waren er ook nog andere onderwerpen. Zo hebben we ingestemd om het beheer van het sportcomplex De Beemd, sporthal en zwembad, en de gymzaal aan het Curieplein over te dragen aan de Stichting De Beemd en extra geld beschikbaar te stellen omdat gebleken was dat er een tekort was ontstaan. Maar daarnaast en vooral moet uiterlijk in het voorjaar van volgend jaar duidelijk worden, welke maatregelen er getroffen moeten worden om binnen de financiële kaders van de gemeente open te kunnen blijven.

Momenteel wordt het tracé van de rondweg rond Lochem uitgewerkt. Daarnaast moet ook besloten worden hoe de Stationsomgeving er uit moet komen te zien. Het voorstel zoals dat er nu ligt kan onze goedkeuring krijgen. Wel hebben wij grote twijfels over hoe op de tekeningen alle verkeersstromen, fietsers/auto’s/voetgangers, elkaar rond het station kruisen. Het lijkt wel heel veel op de wijze zoals het nu gaat en dat is regelmatig bijzonder gevaarlijk. De wethouder heeft toegezegd dit met de Provincie Gelderland te bespreken en hier nog eens goed naar te kijken.

Het Afvalplan is weer doorgeschoven naar de volgende vergadering. Bij de raad, en ook bij ons, bestaat grote verwarring over wat nu wel en niet in dit plan aan maatregelen zijn opgenomen. Gaan we nu wel of niet gespiegeld inzamelen en gaan we nu wel of niet over van 2 wekelijks inzamelen naar 4 wekelijks inzamelen. En wat gaat dat u, de inwoners, kosten. Deze onduidelijkheid zal eerst weggenomen worden voor we hierover kunnen besluiten. En dat doen we volgend jaar.

De fractie van de PvdA wenst u prettige Kerstdagen en een mooi, gezond en sociaal 2016!

Marian Beuke, fractievoorzitter PvdA Lochem