Door op 11 november 2014

Reactie PvdA op Collegeprogramma 2014-2018

“Drie overeenkomsten en drie verschillen collegeprogramma t.o.v. PvdA-visie”

En het kan niet anders dan daar enige overlap met onze algemene beschouwingen inzit.

De drie overeenkomsten:

  1. Bijzonder blij met speerpunt (progr6 pnt4) Toegang voor de jeugd tot kunst en cultuur, we hopen dit terug te zien bij de uitwerking van de visie en geven dit nu al als kader mee. Past bij de PvdA omdat ‘investeren in jeugd’ hoog in ons vaandel staat. In dat kader vragen we ook aandacht voor het aanbieden van stageplaatsen bent u daar wel altijd even ambitieus in?
  2. Mooi dat u veel aandacht gaat geven aan maatschappelijk ondernemen en daarin als gemeente het voortouw gaat nemen (progr.5). Past bij onze visie dat we alles op alles moeten zetten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen in hun ontwikkeling naar betaald werk. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een bruikbaar, maar ingewikkeld instrument, daar gaat u dus goed in worden lezen wij, Hulde! We gaan ervan uit dat we binnenkort kunnen vernemen hoe en hoeveel mensen uit de doelgroep de gemeente gaat inschakelen, bovenop BBoor natuurlijk.
  3. Uw voornemen: Stimuleren, ondersteunen, verbinden van (burger)initiatieven, die ten goede komen aan het woon- en leefklimaat in onze gemeente (progr.1 punt1) dat hadden we zelf ook zo op kunnen schrijven, wij zijn wel nieuwsgierig naar uw bestuursstijl in deze, tot nu toe heeft u de neiging stiefkinderen te maken…… ons is in ieder geval niet duidelijk waarom het ene initiatief Lochem3.0, schouwburg wel en anderen zoals Stadshuus, Lochems Uitdaging niet op uw steun kunnen rekenen.

Wij zien echter ook verschillen, we noemen er drie:

  1. In de eerste plaats uw visie op de inclusieve samenleving. Die lijkt onder uw handen te verengen, u lijkt te zeggen dat een inclusieve samenleving dat predicaat al verdient als er sprake is van een vangnet. Om de ‘20%-mensen’ te bereiken die belemmeringen ondervinden bij het participeren aan onze samenleving zult u de 80%-groep’ moeten inspireren, stimuleren en faciliteren tot een bijdrage aan dat includeren. Daarom vinden we het zo belangrijk dat (sport)verenigingen gestimuleerd worden om een aanbod te ontwikkelen voor die doelgroep, voor bijvoorbeeld kinderen die in armoede opgroeien, voor ouderen, voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We constateren ook dat u de maximale mogelijkheden om te includeren niet benut want u bent bijvoorbeeld niet bereid tot het ophogen van de grens voor het armoede minimabeleid zodat meer mensen er toegang toe hebben.
  2. Uiteraard is de PvdA ook van mening dat een verantwoord financieel beleid gevoerd moet worden, maar dat mag wat u betreft een doel worden? Daar lijkt het wel op als wij het hoofdstuk Financiën lezen en zeker gezien uw opstelling in de hele HH1-discussie die natuurlijk gewoon geld gedreven was. Ook bent u niet van plan om de grens voor het armoede en minimabeleid op te trekken omdat dit €162.000 kost hoorden we de wethouder al enkele malen zeggen! Wat is dan uw leidend principe? ‘Het financieel perspectief zal meer dan voorheen leidend zijn’ schrijft u. Gaat dat nog meer kille bezuinigen opleveren? Wij volgen u kritisch op dit punt. Een sluitende begroting is in onze ogen namelijk een middel, een instrument om maatschappelijke gewenste effecten te realiseren.
  3. De grootste zorgen hebben we misschien wel over uw visie op uw verhouding tot de samenleving. In de vorige raad is de visie op de regiegemeente vastgesteld. Dominante beweging daarin was die van “Manoeuvres in de Markt’ naar ‘Maatschappelijke Carrousel’ om even oude taal te bezigen. In gewoon Nederlands: we willen als gemeente een beweging maken die van zelf bepalen en betalen en laten uitvoeren naar een setting waarin we samen met maatschappelijke partners in gelijkwaardigheid de routes kiezen naar gezamenlijk gewenste maatschappelijk effecten. We hebben de wethouder horen zeggen dat waar u over durf spreekt we loslaten moeten lezen, u laat m.a.w. tal van zaken over aan de samenleving, u maakt er allemaal flashmobs van. En da’s, in onze visie, nou precies niet de bedoeling. Als we brede scholen willen en dat wil niet alleen de PvdA want dat is vastgesteld beleid dan zult u de tafels moeten opzoeken waar u, vaak in persoon, de stimulerende factor kunt zijn die doelen naderbij brengt. De Lochemse uitdaging ook zo’n mooi voorbeeld: u bent partner!

Er mag wat de PvdA betreft best wat meer passie in. Aan de Arbeid!

Namens de PvdA fractie,

Marian Beuke